Všeobecné informácie o chránených vtáčích územiach

Po vstupe Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie bolo jej povinnosťou implementovať legislatívu ochrany prírody, o. i. Smernicu Rady ES o ochrane voľne žijúcich vtákov 79/409/EEC. Uvedená Smernica ukladá členským krajinám povinnosť identifikovať a vyhlásiť chránené vtáčie územia (CHVÚ) ako súčasť siete NATURA 2000 a zabezpečiť ich ochranu. Na analýze údajov o dravcoch a sovách ako podkladu k identifikácii CHVÚ sa podieľali aj experti RPS. V roku 2003 Vláda SR schválila národný zoznam obsahujúci 38 navrhovaných CHVÚ ako súčasť sústavy NATURA 2000. Do schváleného zoznamu nebolo zahrnutých 7 území z pôvodného vedeckého návrhu. Povinnosťou SR bolo vyhlásiť schválené územia do roku 2006, do marca 2009 bolo však vyhlásených len 21 území.

Ďalším záväzkom SR je inventarizácia aktuálneho stavu navrhovaných a vyhlásených CHVÚ. Základným prostriedkom určujúcim stav populácií a následnú potrebu realizácie ochranných opatrení v CHVÚ je stanovenie priaznivého stavu druhu. Ako potvrdili prvé praktické skúsenosti s ochranou CHVÚ, v súčasnosti formulované definície priaznivých stavov sú pre niektoré druhy dravcov a sov nevyhovujúce. Aby mohli byť CHVÚ efektívne chránené pred rôznymi investičnými zámermi, musia sa tieto definície upraviť. Určenie priaznivého stavu druhov v CHVÚ a následné zabezpečenie ochrany území vyžaduje realizáciu systematického monitoringu druhov na základe presných metodických postupov. Prvú správu o stave druhov malo Slovensko zaslať Európskej komisii na konci roka 2008. Avšak metodika nie je jednotná a systematický monitoring neprebieha, preto relevantné dáta o stave výberových druhov väčšiny CHVÚ chýbajú.

Projekt podporili

logo 01

logo 02 logo 03 logo 04 logo 05-basis SK-AT 4C logo 06-coro skat farbe logo 07-EUflag ERDF